تدریس کتاب الموجز فی اصول الفقه

آشنایی با تدریس کتاب الموجز فی اصول فقه
استاد علی فرحانی

 

🔆معرفی کتاب
کتاب الموجز اولین کتاب اصولی طلاب می باشد. این کتاب توسط آیت الله سبحانی که یکی از برجسته ترین شاگردان حضرت امام خمینی (ره) می باشند، به رشته تحریر آمده است. چاپ اول این کتاب مطالبی بیشتر از آنچه در چاپ فعلی است دارا می باشد.
این کتاب با بیانی موجز اما دقیق به شرح و القا مفاهیم اولیه علم اصول فقه می پردازد.
خصوصیت ویژه این کتاب نسبت با سایر کتب سیر آموزشی طلاب این است که این کتاب آخرین کتاب در علم اصول می باشد. کتاب اصول فقه مرحوم مظفر متعلق به سال ۱۳۴۳ شمسی است، کتاب رسائل شیخ انصاری متعلق به حدود سال ۱۲۳۰ می باشد و کتاب کفایه الاصول نیز حوالی سال ۱۲۸۲ نگاشته شده است. لذا این کتاب نزدیک ترین کتاب به آخرین نظریات علم اصول می باشد.

 

 

🔆#خصوصیت_تدریس_استاد_فرحانی
تدریس کتاب الموجز در سال ۸۶-۸۷ در مدرسه علمیه حقانی انجام شده است.
🔅«#مطلب_ما» اولین قدم در هر علم؛ استاد فرحانی این کتاب را با روش خاصی درس داده اند . مطابق نظر ایشان اولین قدم در هر مسیر علمی، فهم چیستی مسائل آن علم می باشد. در این تدریس ایشان با بهره گیری از متد منطقی (اس المطالب ثلاثه علم—مطلب ما مطلب هل مطلب لم) اولین و مهمترین قدم برای دستیابی به ملکه اجتهاد (که فهم مطلب ما است) را ارائه کرده اند.
البته این دقت را هم اضافه کرده اند که «مطلب ما» در علوم اعتباری با علوم حقیقی متفاوت است لذا کار ویژه را اقتضا دارد که در این دروس مشهود است.

🔅#بیان_مطالب_صحیح_با_روش_صحیح؛ یکی از اصول تدریس ایشان ارائه مطلب به نحو صحیح است، لذا در این کتاب ولو اینکه به بیان مفاهیم اولیه می پردازند لکن مقدمات فهم نظر صحیح در هر باب را برای طلاب باقی می گذارند. موید این نحو تدریس این است که ایشان در تدریس کتاب مناهج الوصول حضرت امام در جاهای متعددی به مطالب بیان شده در کتاب الموجز استناد می کنند.
نباید فراموش کرد که این کتاب در جاهای مختلفی از اصول فقه حضرت امام بهره برده است که در بیان درست این مطالب نیاز است استادی این کتاب را تدریس کند که مطالب حضرت امام را درک کرده باشد.

 

🔅#آموزش_فهم_از_متن؛ آموزش استنباط از متون و کشف نظریات و اعتقادات پنهان در زوایای مختلف کتاب، از دیگر نکات تدریس ایشان است. بسیاری از مطالبی که مد نظر نگارندگان علوم اسلامی است بدون تصریح و در بطن متن مخفی هستند که ایشان با روش مشاوره ای و دقت در متن، طلاب را برای فهم اجتهادی آماده می کنند.

🔅#تامل_و_تفکر_بجای_کثرت_مطالعه؛ آخرین نکته ای که از ویژگی های درس الموجز باید به آن اشاره شود مسئله عدم مراجعات پراکنده است. برخی برآنند که برای فهم عمیق باید دارای کثرت مطالعه و دیدن نظریات مختلف بود، اما استاد بر این باورند که با تکیه بر متد صحیح علمی باید در قدم اول بجای تکثر در نظرات یک نظر صحیح را با تامل درک کرد و پذیرفت.
لذا ایشان در طول تدریس بجز کتاب های درسی رایج طلاب مثل المنطق و… به کتاب خاص دیگری مراجعه نمی دهند.

 

 

💠تدریس کتاب الموجز آیت الله سبحانی
🔸قم، مدرسه حقانی، ۸۶-۸۷
🔹محدوده: کل کتاب
👈 تعداد:۱۳۳

 

دانلود فایل فشرده جلسات:

 

 

 

شماره جلسه موضوع دانلود
جلسه ۱ تعریف و تقسیم مباحث
جلسه ۲ تعریف و تقسیم مباحث
جلسه ۳ تعریف و تقسیم مباحث
جلسه ۴ تعریف و تقسیم مباحث
جلسه ۵ وضع
جلسه ۶ وضع
جلسه ۷ وضع
جلسه ۸ وضع
جلسه ۹ وضع
جلسه ۱۰ وضع
جلسه ۱۱ دلالت تصوریه و تصدیقیه
جلسه ۱۲ دلالت تصوریه و تصدیقیه
جلسه ۱۳ حقیقت و مجاز
جلسه ۱۴ حقیقت و مجاز
جلسه ۱۵ حقیقت و مجاز
جلسه ۱۶ علامات حقیقت و مجاز
جلسه ۱۷ علامات حقیقت و مجاز
جلسه ۱۸ اصول لفظیه
جلسه ۱۹ اصول لفظیه
جلسه ۲۰ اشتراک و ترادف
جلسه ۲۱ استعمال در اکثر
جلسه ۲۲ حقیقت شرعیه
جلسه ۲۳ صحیح و اعم
جلسه ۲۴ صحیح و اعم
جلسه ۲۵ صحیح و اعم
جلسه ۲۶ مشتق
جلسه ۲۷ مشتق
جلسه ۲۸ مشتق
جلسه ۲۹ مشتق
جلسه ۳۰ مشتق
جلسه ۳۱ ماده امر
جلسه ۳۲ هیئت امر
جلسه ۳۳ دلالت هیئت امر بر وجوب
جلسه ۳۴ الامر عقیب الحظر
جلسه ۳۵ مره و تکرار/ فور و تراخی
جلسه ۳۶ فور و تراخی
جلسه ۳۷ اجزاء
جلسه ۳۸ اجزاء
جلسه ۳۹ مقدمه واجب
جلسه ۴۰ مقدمه واجب
جلسه ۴۱ مقدمه واجب
جلسه ۴۲ مقدمه واجب
جلسه ۴۳ اقتضاء امر به شی نهی از ضد
جلسه ۴۴ اقتضاء امر به شی نهی از ضد/ نسخ وجوب
جلسه ۴۵  الامر بالامر، الامر بعد الامر/ ماده و صیغه نهی
جلسه ۴۶ ماده و صیغه نهی
جلسه ۴۷ اجتماع امر و نهی
جلسه ۴۸ اجتماع امر و نهی
جلسه ۴۹ اجتماع امر و نهی
جلسه ۵۰ اجتماع امر و نهی
جلسه ۵۱ اقتضاء النهی للفساد
جلسه ۵۲ اقتضاء النهی للفساد
جلسه ۵۳ اقتضاء النهی للفساد
جلسه ۵۴ مفهوم و منطوق
جلسه ۵۵ مفهوم و منطوق
جلسه ۵۶ مفهوم شرط
جلسه ۵۷ مفهوم شرط
جلسه ۵۸ مفهوم شرط
جلسه ۵۹ مفهوم شرط
جلسه ۶۰ مفهوم شرط
جلسه ۶۱ مفهوم شرط
جلسه ۶۲ مفهوم شرط
جلسه ۶۳ مفهوم شرط/مفهوم وصف
جلسه ۶۴ مفهوم وصف
جلسه ۶۵ مفهوم وصف/مفهوم غایت
جلسه ۶۶ مفهوم غایت
جلسه ۶۷ مفهوم غایت
جلسه ۶۸ مفهوم حصر
جلسه ۶۹ مفهوم حصر
جلسه ۷۰ مفهوم عدد/ مفهوم لقب
جلسه ۷۱ عام و خاص
جلسه ۷۲ عام و خاص
جلسه ۷۳ عام و خاص
جلسه ۷۴ عام و خاص
جلسه ۷۵ عام و خاص
جلسه ۷۶ عام و خاص
جلسه ۷۷ عام و خاص
جلسه ۷۸ عام و خاص
جلسه ۷۹ عام و خاص
جلسه ۸۰ مطلق و مقید
جلسه ۸۱ مطلق و مقید
جلسه ۸۲ مطلق و مقید
جلسه ۸۳ مطلق و مقید
جلسه ۸۴ مطلق و مقید/ حجج و امارات
جلسه ۸۵ مقدمه حجج و مباحث قطع
جلسه ۸۶ مقدمه حجج و مباحث قطع
جلسه ۸۷ مقدمه حجج و مباحث قطع
جلسه ۸۸ مقدمه حجج و مباحث قطع
جلسه ۸۹ مقدمه حجج و مباحث قطع
جلسه ۹۰ مقدمه حجج و مباحث قطع
جلسه ۹۱ مقدمه حجج و مباحث قطع
جلسه ۹۲ مقدمه حجج و مباحث قطع
جلسه ۹۳ عرف و سیره
جلسه ۹۴ عرف و سیره
جلسه ۹۵ عرف و سیره
جلسه ۹۶ عرف و سیره
جلسه ۹۷ حجیت ظواهر کتاب
جلسه ۹۸ حجیت ظواهر کتاب
جلسه ۹۹ شهرت
جلسه ۱۰۰ خبر واحد
جلسه ۱۰۱ خبر واحد
جلسه ۱۰۲ خبر واحد
جلسه ۱۰۳ اجماع
جلسه ۱۰۴ اجماع
جلسه ۱۰۵ اجماع/ حجیت قول لغوی
جلسه ۱۰۶ حجیت قول لغوی
جلسه ۱۰۷
جلسه ۱۰۸ مقدمات اصول عملیه/ برائت
جلسه ۱۰۹ برائت
جلسه ۱۱۰ برائت
جلسه ۱۱۱ برائت
جلسه ۱۱۲
جلسه ۱۱۳
جلسه ۱۱۴
جلسه ۱۱۵
جلسه ۱۱۶
جلسه ۱۱۷
جلسه ۱۱۸ احتیاط
جلسه ۱۱۹
جلسه ۱۲۰
جلسه ۱۲۱
جلسه ۱۲۲
جلسه ۱۲۳ استصحاب
جلسه ۱۲۴ استصحاب
جلسه ۱۲۵ استصحاب
جلسه ۱۲۶ استصحاب
جلسه ۱۲۷ استصحاب
جلسه ۱۲۸ استصحاب
جلسه ۱۲۹ تعادل و تراجیح
جلسه ۱۳۰
جلسه ۱۳۱
جلسه ۱۳۲
جلسه ۱۳۳
اصولاندیشه های استاد علی فرحانیتدریس اصولتدریس علوم حوزوی
نوشته های تازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.


6 − = پنج

فهرست